top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Miljøforhold arrow
Miljøforhold i fjorden

Indre Oslofjord er en terskelfjord på 190 km² som er preget av relativt rolig vær med varme somre og kalde vintre. Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Fjordens topografi

Oslofjordens spesielle form, med det trange innløpet og den grunne terskelen ved Drøbak påvirker inn-og utstrømningsforholdene. Dessuten innvirker fjordens topografi, med grunner og dyprenner, topografien på land, inkludert omfanget av ferskvannstilførsler, samt strømningsforhold utenfor fjorden. Sammen med klimaforholdene har alle disse faktorene betydning for miljøet i fjorden.

Påvirkninger

Fysiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord er hovedsakelig bestemt av klimaet; viktige faktorer er luft- og vanntemperatur, værsystemet, nedbør og avrenninger/ferskvannsyilførsler.

De menneskeskapte påvirkninger er først og fremst direkte utslipp via kommunalt avløpsvann, dvs avløpet fra husholdningene. I tillegg kommer industriavløp og overflateavrenning, samt annen aktivitet som påvirker fjorden, for eksempel båttrafikk.

En stor andel av de samlende tilførslene av organisk stoff som bidrar til oksygenforbruk under 20 meters vanndyp kommer fra renseanleggene.

Gjennom overvåkingsprogrammet for Indre Oslofjord får vi mer kunnskap og dokumentasjon om miljøforholdene i fjorden. Dette skjer ved bruk av forskjellige måleparametre, som på ulike måter, og til sammen gir et uttrykk for fjordens helsetilstand.

Årlig gjennomføres det seks tokt i indre Oslofjord. Etter hver undersøkelse presenteres en enkel toktrapport med de viktigste resultatene.

De siste rapportene finner du under rubrikken rapporter eller klikk her

Hvert år lages en årsberetning, se under rapporter og årsberetninger.

Fakta

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Relevante rapporter
Toktrapport februar 2021
Faktaark: Miljøovervåking for en friskere fjord
Årsberetning 2020
Risikovurdering av sedimenter i Indre Oslofjord (NGI, januar 2021)
Årsberetningen 2021